Polityka Prywatności

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym przede wszystkim z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym także danych przekazanych przez klientów strony internetowej (dalej jako: „Strona”) oraz opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Państwa temat, czyli tzw. pliki cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 • Pack-Print.PL Szymon Piechowicz, ul. Spokojna 12A, 62-030 Luboń,
 • 48 730 839 630
 • [email protected].

§ 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

W zależności od łączących nas z Państwem relacji, przetwarzamy dane osobowe w n/w celach
i zakresach:

1. Potencjalni klienci, osoby kontaktując się za pomocą formularza kontaktowego i adresaci działań marketingowych:

– podane przez Państwa dane (imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu) przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu obsługi zapytań przez formularz kontaktowy oraz w celu proszenia działań marketingowych. W przypadku pozyskiwania od Państwa zgód dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (w formie kontaktu telefonicznego, przesłania wiadomości e-mail lub w formie sms, na podany przez Państwa adres/nr tel.). Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, w celach statystycznych, a także dla ciągłego doskonalenia jakości świadczonych przez nas usług.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, lecz jest konieczne w celu odpowiedzi na Państwa zapytania np. w formularzu kontaktowym.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

2. Nasi klienci oraz osoby kontaktowe u klientów:

– podane przez Państwa dane (najczęściej imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu, dane dotyczące szczegółów usługi oraz dane do faktury), przetwarzane są w celu realizacji umowy  lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w przypadku klientów oraz w przypadku osób kontaktowych wskazanych przez klienta np. w treści umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, – z uwagi na nasz uzasadniony interes.  Państwa dane jako naszych klientów są przetwarzane także w celu  realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych  np. prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej  itp. wówczas czynimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie przez Państwa w/w danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji przez nas umowy.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy. Państwa dane będą także przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, zaś jeśli jest to uzasadnione – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem, w zależności, który okres jest dłuższy.

Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury.

3. Prowadzenie korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej:

– przekazane przez Państwa dane (najczęściej imię, nazwisko, adres do kontaktu), w przypadku skierowania do nas korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podanie przez Państwa w/w danych jest niezbędne w celu odpowiedzi na skierowaną do nas korespondencję.

Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja.

4. Rekrutacja:

– przekazane przez Państwa dane w ramach procesów rekrutacyjnych (w zakresie określonym w przepisach prawa) będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Jeśli podadzą Państwo dane niewymagane przez przepisy prawa pracy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może być wycofana w każdym czasie. W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO. Podanie przez Państwa w/w danych jest niezbędne w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe zgromadzone w danym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu cofnięcia tej zgody.

 1.         Osoby odwiedzające naszą stronę internetową:

Informujemy Państwa ponadto, że podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego; od użytkowników naszej strony www, mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe wyłącznie w przypadku, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania: podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne tj.   dostawcom usług hostingowych, dostawcom oprogramowania umożliwiającego prowadzenie strony, upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy odpowiadać będą na Państwa zapytania wygenerowane za pomocą formularza kontaktowego. Ponadto możemy przekazać Państwa dane wspomagającym naszą działalność firmom doradczym, audytorskim, a także prawniczym, przedsiębiorstwom pocztowym i kurierskim, bankom, ZUS, US – w ramach spoczywających na Administratorze obowiązkach prawnych.

§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (chyba, że na Administratorze będzie spoczywał obowiązek ich dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

§ 5
PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
 4. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 8. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informacja dla wybranych, najpopularniejszych przeglądarek:
 10. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 11. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac, https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 12. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
 13. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
 14. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 15. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies .

§ 6
OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wówczas dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 7
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

§ 8
ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie będzie  przetwarzał Państwa  danych osobowych w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

napisz do nas


  kontakt

  PACK-PRINT.PL
  SZYMON PIECHOWICZ

  ul. Spokojna 12A
  62-030 Luboń
  NIP: 7791352933

  +48 730 839 630
  [email protected]

  © 2024 Pack-Print PL. Klauzula Informacyjna