Polityka Prywatności

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera
i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych i dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą.

I. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów obowiązującego prawa.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szymon Piechowicz, działający pod firmą PACKPRINT PL & SIMONCONSULTING SZYMON PIECHOWICZ. Dane osobowe, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przekazane przez Państwa (w tym imię, nazwisko, adresy pocztowe, numery telefonów i adresy e-mail, a także NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, w szczególności w celu:
 • sprzedaży usług/realizacji zamówień
 • obsługi posprzedażowej (gwarancje, reklamacje)
 • wystawiania faktur.
 1. Możecie Państwo skontaktować się bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres Administratora: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 27, 62- 030 Luboń, telefonując pod numer +48509-688-551 lub pisząc do nas na adres: [email protected].
 2. Głównym celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja umowy, należyte świadczenie przez nas usług i dokonanie rozliczeń, ale także czynności zmierzające do zawarcia umowy podejmowane na Państwa żądanie np. przesłanie oferty.
 3. Państwa dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO:
 1. lit. a) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę,
 2. lit. b) tj. przetwarzanie jest niezbędne o wykonania umowy,
 3. lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
 4. lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe, w szczególności niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację usług bądź zamówień, a także kontakt z Państwem. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

II. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub podmiot współpracujący z Administratorem jednej z podstaw prawnych wskazanych wyżej i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej trwania, a po tym okresie do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, tj. osoby zatrudnione u Administratora, które w związku z powierzonymi zadaniami mają dostęp do danych osobowych związanych z zapytaniami ofertowymi i do procedowania zamówień towarów i usług zamówionych u Administratora. Dane osobowe będą także powierzone do przetwarzania osobie trzeciej tj. firmie świadczącej Administratorowi usługi księgowości, rachunkowe i podatkowe w zakresie niezbędnym dla rozliczenia ewentualnej transakcji handlowej z Państwem, a także podwykonawcom Administratora np. informatykom, grafikom, drukarniom, dzięki którym jest realizowana dla Państwa zlecona usługa. Przedmiotowe dane mogą być udostępnianie osobom trzecim w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.
 3. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 4. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 5. Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy również plików „cookies. Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami z ang. cookies-ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Dzięki plikom „cookies” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika Internetu.

III. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” poprzez:

 1. zaakceptowanie obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 2. określenia ustawień dla różnych typów „cookies”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych,
 3. blokowania lub usuwania plików „cookies”.
 4. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są bezpieczne i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane. osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie. Zmiany polityki prywatności nie mogą pozbawiać Państwa praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.

kontakt z nami

Centrum logistyczne
oraz siedziba firmy:

PACK-PRINT.COM.PL
ul. Spokojna 12A
62-030 Luboń
NIP: 779 135 29 33

Obsługa Klienta

Szymon Piechowicz
CEO

Wojciech Piechowicz
sprzedaż i logistyka

Natalia Tabaka
grafik komputerowy

Miłosz Piechowicz
księgowość i administracja

  © 2022 Pack-Print PL. Klauzula Informacyjna